ชำระดีมีคืน!!! ธกส.จัดเต็ม คืนดอกแก่เกษตรกร เฉพาะรายที่มีวินัยการเงิน

ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ จัดโครงการชำระดีมีคืน โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 30 ให้แก่พี่น้องเกษตรกร มุ่งหวังให้เกษตรกรรักษาวินัยทางการเงิน

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ด้วยโครงการ “ชำระดีมีคืน” โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีต้นเงินกู้คงเป็นหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 2.3 ล้านราย รวมต้นเงินกู้ประมาณ 220,000 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อเกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้าส่งชำระคืน ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ ในกรณีที่มีหนี้คงเหลืออยู่ จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้ ด้วยการตัดชำระต้นเงิน กรณีที่ไม่มีหนี้คงเหลือ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ประมาณการดอกเบี้ยที่จะคืนให้เกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,620 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การคืนดอกเบี้ยตามโครงการชำระดีมีคืน ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และลดภาระหนี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด ให้สามารถมีเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมให้เกษตรกรลูกค้า รักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง และประเทศชาติในระยะยาว