วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ขนส่งลำปางเข้มใบขับขี่รถสาธารณะ ต้องเป๊ะตามเกณฑ์กรมขนส่ง ที่สำคัญต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

08 ม.ค. 2018
2444

ขนส่งจังหวัดลำปางเข้มงวดผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทุกคน ย้ำคนขับรถต้องมีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเข้มงวดผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทุกคน เพื่อให้ได้คนขับรถที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถสาธารณะ มารยาทสำหรับผู้ขับรถสาธารณะ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดให้มีการอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ Sure Driving / Smart Driver ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งระบบ ในทุกขั้นตอนเป็นระบบ Electronic ตั้งแต่กระบวนการแสดงตัวตน การอบรม และทุกขั้นตอนการทดสอบ ยกเลิกการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ เป็นการยกระดับพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ Action Plan พร้อมจะประกาศใช้เป็นขั้นตอนภายในปี 2561 นี้

ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยทั้งด้านผู้ประกอบการ ตัวรถ และพนักงานขับรถ อย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดมาตรการดำเนินงานต่อเนื่อง เช่น อยู่ระหว่างศึกษาการกำหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุก ต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Transport safety manager) เป็นผู้รับผิดชอบของผู้ประกอบการ ด้านความปลอดภัย

ทั้งในการบริหารจัดการ การวางแผนจัดการการขนส่ง การดูแลพนักงานขับรถ ความพร้อมของยานพาหนะ และการกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง และอยู่ระหว่างกำหนดสมรรถนะของระบบห้ามล้อของรถยนต์ รวมถึงสมรรถนะของระบบการป้องกันการล็อกของล้อ (ABS) และระบบหน่วงความเร็ว (Retarder) ซึ่งจะดำเนินการออกประกาศภายในปี 2561 เพื่อให้การควบคุม กำกับ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของรถทุกคันมีความครอบคลุมในทุกมิติ ทุกประเด็นความปลอดภัย และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม