วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

คณะสงฆ์ลำปางชวน สวดมนต์ข้ามปี “วิถีไทย วิถีพุทธ” เพื่อความเป็นสิริมงคล รับศักราชใหม่

28 ธ.ค. 2017
2601

ดร. พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง เจริญพรว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

สำหรับจังหวัดลำปางได้กำหนดให้ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี “วิถีไทย วิถีพุทธ”เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป พระภิกษุ สามเณร จะเริ่มทำวัตรเย็น จากนั้นเวลา 22.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

และพิธีสวดมนต์ข้ามปี นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 00.01 น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวอวยพรปีใหม่ ดังนั้น ในนามคณะสงฆ์จังหวัดลำปางจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปางแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือที่วัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง