วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ชลประทานยันน้ำมีพอใช้ทุกกิจกรรม น้ำส่งเกษตรกว่า 2.5 แสนไร่ไร้ปัญหา ย้ำต้องประหยัดยังจัดสรรแบบรอบเวร

28 ธ.ค. 2017
2138

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2560/2561 แต่ยังคงรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด การจัดสรรยึดตามแผนจัดสรรปี 59/60 ปล่อยให้ใช้เป็นรอบเวร ปรับแต่ปริมาณและจำนวนวันส่ง

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปัจจุบัน (28 ธ.ค.60) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 508 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุเก็บกักรวมกัน

โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 70 ของปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งหมด เฉพาะ 2 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำรวมกัน 363 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 มีปริมาณเพียงพอต่อการจัดสรรน้ำให้แม่น้ำปิงตลอดความยาวลำน้ำ ตั้งแต่อำเภอแม่แตงจนถึงอำเภอดอยเต่า

สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนจัดสรรน้ำ ช่วงฤดูแล้งปี 2560/2561 (ระหว่าง 1 ม.ค. 61- 30 พ.ค. 61) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนบน คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันทั้งสิ้น 194 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 173 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา 20 ล้าน และสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์/คูเมือง 1 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เหลืออีก 113 ล้าน ลบ.ม. จะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ได้วางแผนกำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ทั้งสิ้นประมาณ 251,417 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง ร้อยละ 37 พืชไร่-พืชผัก ร้อยละ 16 ไม้ผล ร้อยละ 45 และพืชอื่นๆ ร้อยละ 2

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ขอย้ำว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีปริมาณเพียงพอที่จะจัดสรรน้ำให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ การวางแผนจัดสรรน้ำ การใช้น้ำทุกกิจกรรม จะมีการชี้แจงข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนรับทราบ รวมถึงการตรวจสอบสภาพอาคารควบคุมการไหลในทางน้ำเพื่อควบคุมบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเรื่องการมีส่วนร่วม ได้จัดประชุมการกำหนดข้อตกลง กำหนดกติกาในการบริหารจัดการน้ำ และบังคับใช้ทั้งลุ่มน้ำ โดยยังคงรูปแบบการบริหารเช่นเดียวกับ ปี 2559/2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการมอบอำนาจในการควบคุมและการบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ส่งจากเขื่อนแม่งัดฯ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง โดยสำนักงานชลประทานที่ 1

เฉพาะการจัดสรรน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ยังจะใช้แนวทางเช่นเดียวกับปี 2559/2560 โดยกำหนดจ่ายน้ำเป็นรอบเวรคาดว่าจัดสรรอยู่ราว 18-20 รอบเวร โดยจะปรับปริมาณน้ำที่ส่งและจำนวนวันที่ปล่อยในแต่ละรอบเวรให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มี สำหรับการจัดสรร ส่วนแรกจะส่งน้ำในพื้นที่โครงการแม่แฝก-แม่งัด ราว 110 ล้าน ลบ.ม. สำหรับเพื่อการอุปโภค 1 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเกษตร 69,685 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 33,771 ไร่ พืชไร่ 12,229 ไร่ พืชผัก 3,500 ไร่ ไม้ผล 19,781 ไร่ บ่อปลา 404 ไร่ แยกเป็นส่งให้กับพื้นที่ในโครงการแม่งัด 56 ล้าน.ลบ.ม. และในพื้นที่โครงการแม่แฝก 54 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนที่ 2 ส่งสนับสนุนในพื้นที่ตลอดลำน้ำปิง ทั้งพื้นที่ใน จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน ปริมาณราว 74 ล้าน.ลบ.ม. โดยแยกรายละเอียดดังนี้ ส่งให้เพื่อการผลิตน้ำประปา 20.68 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์และเพื่อการเกษตรราว159,098 ไร่ ในปริมาณ 52.64 ล้าน ลบ.ม. ส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 0.5 ล้าน ลบ.ม. และอีกส่วนที่เหลือจัดสรรสำหรับการเตรียมแปลงตกกล้าฤดูฝนปี 2561 จำนวน 59 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับการบูรณาการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้ง วางแผนการมอบหมายพื้นที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่รายอำเภอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล การขอใช้เครื่องสูบน้ำได้ที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ 186/4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 11 22 00 ต่อ 106

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำมาก แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด และปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในด้านการใช้น้ำอย่างยั่งยืนตลอดปี 2561