วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

รับลูกนโยบายรัฐไร่ละ 1,200 ธ.ก.ส.ลำปาง เร่งเครื่องมอบเงินช่วยชาวนา

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท

โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.9 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท ดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเร่งดำเนินการ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพื่อนำไปจำหน่าย ธ.ก.ส. จึงได้วางเป้าหมายที่จะโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียน ในการดูแลคุณภาพข้าว และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. ยังได้เร่งดำเนินงานโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือก ในการขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของประเทศ และสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปี รัฐบาลสนับสนุน 3% ต่อปี

นอกจากนี้ยังมี โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในการเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางเพื่อรอราคา ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บ และรักษาคุณภาพข้าว ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายพร้อมสินเชื่อก่อนตันละ 1,000 บาท และจ่ายภายหลังนำเงินมาชำระหนี้อีกตันละ 500 บาท