วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

กรมการแพทย์เดินหน้าช่วยคนพิการ อธิบดีแจงจัดให้ครบ 108 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

23 ธ.ค. 2017
2064

อธิบดีกรมการแพทย์ ส่งมอบแขน ขาเทียม อุปกรณ์ช่วยคนพิการ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน ขาขาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีมอบ แขน ขาเทียม อุปกรณ์ช่วยคนพิการ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน ขาขาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เพื่อส่งเสริมคนพิการแขน ขาขาด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้รับอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อคนพิการต่อไป

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย โดยข้อมูลสำนักสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 และข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 พบว่า คนพิการได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ประมาณ 1.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของประชากรคนไทยทั้งหมด และมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกายภาพมากที่สุดประมาณ 8.7 แสนราย

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยมี พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิ โอกาส และความคุ้มครองจากภาครัฐเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริหารตลอดสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่นอุปกรณ์ ที่ค่อนข้างแพง หรือการเดินทางที่ไม่สะดวก

กรมการแพทย์จึงได้มอบหมายให้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดทำแผนแบบองค์รวมทั้งในด้านบริการและวิชาการเพื่อให้คนพิการทั้งรายเก่ารายใหม่ได้เข้าถึง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันสามารถให้บริหารคนพิการทางการเคลื่อนไหวไปแล้วจำนวน 8,716 ราย

ทั้งนี้ได้ส่งมอบขาเทียม อุปกรณ์ช่วยคนพิการ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน ขาขาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล จำนวน 108 ราย ซ่อมแขน ขาเทียม 27 ราย และ รองเท้าเบาหวาน 1 ราย และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่นอุปกรณ์ช่วยเดิน 11 ราย รถเข็น 9 คัน เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ