โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าฯ เจ๋ง!!! คว้ารางวัลชนะเลิศ B-NET ระดับประเทศ

21 ธ.ค. 2017
2552

ดร.พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจริญพรว่า โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดการเรียนการสอนให้แก่สามเณรนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนจำนวน 235 รูป

ในปีการศึกษา 2560 สามเณรปฏิภาณ ปินตานนท์ สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทผลการทดสอบทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา Buddhism National Educational Test หรือ B-NET วิชาภาษาพระบาลี ซึ่งได้นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนต้นคิด โรงเรียนต้นสามเณร มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้สามเณรนักเรียน ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม โดยเฉพาะการศึกษาพระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนา ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา สำหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ทั้งในระหว่างการครองสมณเพศ หรือเมื่อลาสิกขาไปแล้ว ก็สามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี