วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ขนส่งลำปางขอรถบรรทุกเลี่ยงขนส่งช่วงปีใหม่ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด

21 ธ.ค. 2017
2287

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดยาว ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและคับคั่ง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจึงขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงทำการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็น ต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ดูแลกวดขันและกำชับผู้ขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถทุกคนปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร และต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น กรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้อง ผู้ขับรถจะต้องเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด หากมีความจำเป็นต้องจอดรถบริเวณไหล่ทาง จะต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบ หรือเครื่องหมายสัญญาณ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ในระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็น และหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถ ออกจากทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็ว