วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พาณิชย์ลำปางจี้เร่งต่อใบอนุญาต “กรดแอซิติกล้วน” พ้น 31 ธ.ค.60 มีสิทธิเจอคุก

พาณิชย์จังหวัดลำปางเตือน กรดแอซิติกล้วนเป็นโภคภัณฑ์ควบคุม ห้ามผู้ใดนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุก 10 ปี ปรับ 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 และกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 กำหนดให้กรดแอซิติกล้วน เป็นโภคภัณฑ์ควบคุม และพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2535 มาตรา 4 กำหนดมาตรการควบคุมกรดแอซิติกล้วน ห้ามมิให้ผู้ใดนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่นั้น

โดยสามารถยื่นคำขออนุญาต ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่นั้น ซึ่งการนำหรือขนย้ายแต่ละครั้ง ต้องได้รับหนังสืออนุญาตทุกครั้งที่นำหรือขนย้าย และนำหนังสืออนุญาตกำกับการนำ หรือการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง สำหรับหนังสืออนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการค้าภายในกำหนด โดยหนังสืออนุญาตดังกล่าว ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกหนังสืออนุญาต และให้ต่ออายุได้ 4 ครั้ง เมื่อครบแล้วจะต้องมายื่นคำขอใหม่ ทั้งนี้ การต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนหนังสืออนุญาตสิ้นสุด (31 ธันวาคม) เมื่อยื่นแล้วจะประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อหนังสืออนุญาต

พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรดแอซิติกล้วน กำหนดพื้นที่ควบคุมทุกอำเภอใน 13 จังหวัด คือ ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ซึ่งมีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซิติกล้วน ซึ่งหนังสืออนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอให้รีบไปดำเนินการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตดังกล่าว โดยต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5426 5022 ในวันและเวลาราชการ