วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ด่วน!! ประกาศ…เขตอุทยานแห่งชาติป้ายแดง เชียงใหม่โดน 3 อำเภอ ลำพูนเจอ 2

12 ธ.ค. 2017
3175

ด่วน!!! ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติใหม่ล่าสุด เชียงใหม่โดน 4 อำเภอ ดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง แม่ออน ส่วนลำพูนโดนด้วย 2 อำเภอ พื้นที่ อ.บ้านธิ และเมืองลำพูน มีผลบังคับทันทีตั้ง 13 ธ.ค.60 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ลงประกาศพระราชกฤษฎีกาเพื่อประกาศพื้นที่ป่าให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลลวงเหนือ ตำบลเทพเสด็จ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลห้วยแก้ว ตำบลออนเหนือ ตำบลออนกลาง ตำบลทาเหนือ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาได้ระบุในมาตรา 3 ว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้บริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ในท้องที่ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลลวงเหนือ ตำบลเทพเสด็จ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด บริเวณที่ดินป่าสันทราย ในท้องที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย บริเวณที่ดินป่าแม่ออน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลออนเหนือ ตำบลออนกลาง ตำบลทาเหนือ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกาศให้บริเวณที่ดินป่าขุนแม่ทา ท้องที่ตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ และบริเวณที่ดินป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งอยู่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระราชโองการ

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/123/41.PDF