ขนส่งลำปางเตือน “รถโดยสารสองชั้น” จะวิ่งต้องผ่านเกณฑ์รวมถึงมาตรฐานการทรงตัว

12 ธ.ค. 2017
1773

ขนส่งจังหวัดลำปางย้ำ รถโดยสารสองชั้นความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร ตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทาง

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญ กับประเด็นความปลอดภัยของรถทุกคันบนท้องถนน มุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารทุกประเภท ทุกคัน จึงได้กำหนดให้รถโดยสารที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัว บนพื้นลาดเอียง 30 องศา โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสองชั้น โดยได้ปรับลดความสูงของรถจดทะเบียนใหม่ หรือปรับปรุงตัวถัง ความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร ตามมาตรฐานสากล จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ไม่เกิน 4.30 เมตร มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ส่วนรถโดยสารสองชั้นที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2560 ยังคงใช้รถได้ต่อไป เว้นแต่มีการปรับปรุงตัวถัง จะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และต้องผ่านการทดสอบการทรงตัว ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสารทุกคัน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ และเกณฑ์การตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ รถโดยสารทุกประเภททุกคัน ต้องมีเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน ควบคุมกำกับ ดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขับรถ

ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ วงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต หรือร่างกายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคนในแต่ละครั้ง และไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถทุกครั้งก่อนการให้บริการ ตามรายการ Checklist เพิ่มเติมจากมาตรการกำหนด ให้รถโดยสารสาธารณะต้องเข้ารับการตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง