วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนันวิทยากรอบรมผู้นำท้องที่

ปภ.สนับสนุนวิทยากร…………………..นายวิเชียร บุตรศรี รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 100 คน ที่เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 49 ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

กรมการปกครองได้มอบหมายให้จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงฝึกอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้น ในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน คือ รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และ รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – วันที่ 8 ธันวาคม 2560

 

การอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของตนเองในการนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมต่อไป