วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

จดทะเบียนรถยนต์ระบุสีชัดได้มากถึง 3 สี กรมการขนส่งทางบกจัดให้เอาใจนักแต่งรถ

02 ธ.ค. 2017
3392

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ที่จดทะเบียนทุกคัน ต้องระบุสีของรถในคู่มือจดทะเบียนให้ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถระบุได้ 2 สีหลัก โดยคำนวณจากพื้นที่สีส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนสีรถ หรือการตกแต่งรถได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนทั้งฝ่ายเจ้าของรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และการควบคุมกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังนี้ กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน

สำหรับกรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ (ฝากระโปรงหน้า–ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาว แต่ส่วนของหลังคามีสีแดง ให้กำหนดเป็นสีขาว–แดง หรือตัวรถมี 3 สี คือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว–แดง–ดำ ส่วนกรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สี หากสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว–แดง–หลายสี

แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่า หรือวัสดุอื่นใดก็ตาม ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทุกแห่ง

โดยมีค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท ยกเว้นกรณีสีคาด หรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ ซึ่งไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป และไม่ถือว่าเป็นสีรถ ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถแต่อย่างใด