วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

กฎหมายท้องถิ่นเพิ่งโผล่มารับฟังความเห็น ยังแค่ฉบับเดียว พรบ.พัทยา ถ้าแก้ไขไปแนวกัน นายกฯ หลายคนมีสิทธิกินแห้ว อดได้ลงสมัคร

โผล่แล้ว 1 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.เมืองพัทยา อีก 5 ฉบับยังวังเวง มหาดไทยเพิ่งตื่นร่างกฎหมายท้องถิ่นออกรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง กลบคำเลขาธิการกฤษฎีกาซะมิดที่แจงเบาหวิว “มหาดไทยรับฟังความเห็นเสร็จแล้วทั้ง 6 ฉบับ หากทุกท้องถิ่นแก้แนวเดียวกับพัทยา นายกฯ รากงอกมีสิทธิกินแห้วอดลงสมัคร มีอีกหากนายกฯ โดนเชือดหลุดเก้าอี้ คนที่นายกฯ แต่งตั้งทั้งหมดหลุดจากเก้าอี้ด้วย

วันที่ 27 พ.ย.60 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรากฏโพสหัวข้อใหม่ล่าสุดโดยระบุว่า new ในกรอบเรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ของเว็บไซต์ ชื่อโพสว่า ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น นักข่าวเชียงใหม่เดลี่ได้ตามลิงค์ดังกล่าวพบว่า ลิงค์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นนำไปสู่หน้า http://www.dla.go.th/pub/survey2560.jsp และทั้งหน้าปรากฏชื่อร่างกฎหมายเพียงฉบับเดียวคือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….. และเมื่อคลิ๊กตรงชื่อร่าง พ.ร.บ.นี้ จะเข้าไปสู่หน้าใหม่ที่ชื่อว่า แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และนี่คือกฎหมายท้องถิ่นฉบับแรกที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำออกมาสอบถามความเห็นประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 บัญญัติบังคับไว้

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 ว่า ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สำนักงานกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขกฎหมายเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เนื่องจากการจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ ไม่สามารถทำได้ เพราะจะขัดกับรธน. จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งหมด 6 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (อบต.) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (อบจ.) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และ พ.ร.บ.บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ซึ่งทั้ง 6 ฉบับนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยกร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการ จากนั้นจะเสนอเข้าครม. และเข้าสู่สภานิติบัญญัติ (สนช.) ต่อไป (ที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/9600000116112)

นอกจากนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวเมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 ถึงความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ ว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำ และตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายทางกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน เหลือเพียงรอให้มีการนำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น ซึ่งหลังจาก ครม. เห็นชอบแล้ว จะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไปตามขั้นตอน (ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1132562)

สำหรับประเด็นของ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….. ที่นำมาสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางเดียวกันในทุกท้องถิ่น คือ การกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและข้อห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยาให้สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (แกไขเพิ่มเติม มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 43 และมาตรา 44) และกำหนดให้นายกเมืองพัทยาจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 45)
มาตรา 44 บัญญัติว่า บุคคลผู้ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา
(1) บุคคลผู้ลักษณะตามมาตรา 13
(2) เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 49
(3) เคยดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยารวมกันแล้วสองสมัย ทั้งนี้ไมว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ร่าง พ.ร.บ.เมืองพัทยา เขียนไว้ว่า กรณีนายกเมืองพัทยาต้องหยุดหรือพักการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ช่วยนายกเมืองพัทยาที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามกฎหมายหยุดหรือพักการปฏิบัติหน้าที่ด้วย (เพิ่มมาตรา 96/1)