วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดเต็ม!!! เสริมวินัยจราจร ตั้งเป้าเพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

23 พ.ย. 2017
2367

วันที่ 23 พ.ย.60 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวนอกจากทีมวิทยากรของ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง แล้ว ยังมีวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และบจ.นิยมพานิช ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้แก่เพื่อน หรือรุ่นน้องในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และบุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ภายในโรงเรียน และบ้านพักอาศัยของตนเองได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งที่ผ่านมา 7 รุ่น ได้จัดอบรมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาคม อำเภอบ้านธิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน