อาการดีขึ้นแล้วเตรียมส่งกลับ ศูนย์อนุรักษ์ช้าง แจงอาการพลายบุญภัคร

22 พ.ย. 2017
2310

ที่ห้องประชุมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วย
คณะทำงานมี ผ.ศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม นายสัตวแพทย์ มช. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตังจิตเจริญ นาย
สัตวแพทย์ มช. รศ.ดร.ธีพงษ์ ว่องรัตนไพศาล คณะวิศกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงอาการ
พลายบุญภัคร ช้างเพศผู้ วัย 25 ปี จากฟาร์มช้างภัทรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอาการสำรอกหลังจากการกินอาหาร
อย่างรวดเร็ว สัตวแพทย์ประจำปางช้างได้ทำการรักษาเบื้องต้น พบว่า มีเศษอาหารอุดตันในทางเดินอาหาร
ส่วนต้น หลอดอาหาร บริเวณรอยต่อเข้ากระเพาะอาหาร ลึกประมาณ 1.8 เมตร คณะทำงาน จึงได้วางแผน
ออกแบบ อุปกรณ์ขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้ง จนในที่สุด จึงประสบผลสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาการรักษาทั้งสิ้น 19 วัน พลายบุญภัคร ได้รับการดูแลสุขภาพ และเตรียมร่างกาย ให้พร้อม
สำหรับการวางยาสลบก่อนการรักษาถึง 4 ครั้ง จากการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาลช้าง
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับการอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์ รวมถึงบุคลากร ของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา

ปัจจุบัน พลายบุญภัครมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ จากการพักฟื้นร่างกาย การบำบัดด้วยเลเซอร์ การนวดด้วยคลื่น
อัลตร้าซาวด์ และการปรับระบบ ให้อาหารโดยเริ่มกิน อาหารอ่อนที่ย่อยง่าย จนกระทั่งสามารถกินอาหารได้
ตามปกติ ปัจจุบันพลายบุญภัคร มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และคาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้ในเร็วๆ นี้