วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป “ปนัดดา” ย้ำคนการศึกษา

ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป…………………………ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป” ณ โรงแรมเอวาน่า ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ วันก่อน….. “ผอ.สถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดี ที่ชอบด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาเรียนรู้ และการดำรงชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหัวใจของลูกหลานเยาวชน และผู้คนในสังคม การสัมมนาครั้งนี้จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้สมมุติฐานเสมือนเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่โรงเรียน และมีการทดสอบวิจารณญาณของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่น่าจะเกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์และประสบการณ์”