วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ปตท. น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” ต่อยอด “ลูกโลกสีเขียว” หวังอนุรักษ์ธรรมชาติฯ อย่างยั่งยืน

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานภาคีเครือข่าย น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปขยายผลโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ และต่อยอดโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำ ดิน และป่าไม้ ให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผลปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดลำปางมีชุมชนที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวหลายพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย บ้านแม่กลาง อำเภอแม่เมาะ, บ้านแม่หมี อำเภอเมืองปาน, บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ, บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก, บ้านขอ อำเภอเมืองปาน, บ้านสาสบหก อำเภอแจ้ห่ม และเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอเสริมงาม โดยในพื้นที่จำนวนนี้มี 2 ชุมชน ที่ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืนด้วย คือ บ้านแม่กลาง อำเภอแม่เมาะ และบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ

ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ จำนวน 40 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานปลูกต้นไม้เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชน (Food Bank) ณ ป่าชุมชนบ้านเชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้อ “วิถีพอพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ซึ่งคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผลงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร