วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ปตท. น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” ต่อยอด “ลูกโลกสีเขียว” หวังอนุรักษ์ธรรมชาติฯ อย่างยั่งยืน

15 พ.ย. 2017
1039

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานภาคีเครือข่าย น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปขยายผลโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ และต่อยอดโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำ ดิน และป่าไม้ ให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผลปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดลำปางมีชุมชนที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวหลายพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย บ้านแม่กลาง อำเภอแม่เมาะ, บ้านแม่หมี อำเภอเมืองปาน, บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ, บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก, บ้านขอ อำเภอเมืองปาน, บ้านสาสบหก อำเภอแจ้ห่ม และเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอเสริมงาม โดยในพื้นที่จำนวนนี้มี 2 ชุมชน ที่ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืนด้วย คือ บ้านแม่กลาง อำเภอแม่เมาะ และบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ

ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ จำนวน 40 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานปลูกต้นไม้เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชน (Food Bank) ณ ป่าชุมชนบ้านเชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้อ “วิถีพอพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ซึ่งคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผลงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร