วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ยอดลงทะเบียน “ตลาดประชารัฐ” เชียงใหม่หวิว!!! ผ่าน 3 วัน มียอดแค่ 524 ราย

ยอดลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของเชียงใหม่คึกคัก มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วเกือบ 600 ราย โดยให้ความสนใจในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้มากที่สุด ซึ่งยังสามารถลงได้ถึงสิ้นเดือนนี้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยยอดสะสมถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มียอดผู้ประกอบการลงทะเบียน สะสม 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 524 ราย โดยโครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีพื้นที่ค้าขาย ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะบูรณาการร่วมกันในการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน

สำหรับรูปแบบตลาดประชารัฐนั้น มีด้วยกัน 9 ประเภท แต่จังหวัดเชียงใหม่มีตลาดที่เข้าข่ายอยู่เพียง 6 ประเภทเท่านั้น ทั้ง 6 ประเภทประกอบด้วย 1) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เป็นตลาดสินค้าเกษตร โอทอป หาบเร่ แผงลอย มี 33 แห่ง 2) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น มี 12 แห่ง 3) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด เป็นตลาดเฉพาะกิจจำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล/งานสำคัญ/งานประเพณีสำคัญ มี 89 แห่ง 4) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชนของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/อาหาร/เครื่องแต่งกาย/สมุนไพร มี 1 แห่ง 5) ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และอัตลักษณ์ของชุมชน ผสมผสานยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน มี 2 แฟ่ง และ 6) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เป็นตลาดของชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน มี 1 แห่ง

ด้าน นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบในส่วนของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ความสนใจมากที่สุดในจำนวนตลาดประเภทอื่น ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพอาหารพร้อมรับประทาน (ข้าวแกง) โดยเปิดจำหน่ายอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์-อังคาร สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ภายในตลาดจะมีสินค้าที่หลากหลายไว้ให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อของ ในบางเดือนนั้นผู้ประกอบการที่ค้าขายรวมกันมียอดสูงสุดถึงเกือบ 1 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาติดต่อราชการไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 คน รวมทั้ง ยังมีทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่กำลังพิจารณาขยายพื้นที่และขยายเวลาให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะสามารถมีพื้นที่ค้าขายและสร้างรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไป

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ การลงทะเบียนนั้นจะต้องไปด้วยตัวเอง พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ แจ้งความจำนงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย และประเภทของตลาดที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอของตนที่อาศัยอยู่จริง และต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว แต่สามารถเลือกตลาด 3 อันดับ รวมทั้ง ต้องดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดนั้นๆ ซึ่งหลังจากปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จะนำข้อมูลผู้ที่มาลงทะเบียนไปแยกแยะข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่ค้าขายไปยังตลาดต่างๆในโครงการต่อไป โดยจะดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งประเทศ