วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ยังลุย!!! เดินสายมอบนโยบาย ผู้ว่าแจงลำพูนยึดแนวศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และปลัดจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง และ อำเภอเวียงหนองล่องเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลตามหลักประชารัฐ ให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ไปพบปะหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลตามหลักประชารัฐ เพื่อให้จังหวัดลำพูนมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง โดยช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เดินทางไปที่หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง มี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ไปเยี่ยมชม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ซึ่งจัดสร้างโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว เพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯดังกล่าว ให้เกิดผลแก่เกษตรกรอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปที่หอประชุมอำเภอเวียงหนองล่อง มี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับฟังนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยมีแนวทางสำคัญที่จะน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลักการที่ว่า “ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ” นำสู่การปฏิบัติ และขยายองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริม ให้ชาวลำพูน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้านการดำเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐนั้น จังหวัดจะส่งเสริมการจัดตลาดประชารัฐให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และจะสนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในการทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Thailand 4.0 ได้

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบ้านเรือนเรือน เส้นทางสัญจร ตามแนวทางจังหวัดลำพูน “จังหวัดสะอาดระดับประเทศ” เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนจังหวัดลำพูน