“ปนัดดา” ย้ำทุกภาคส่วน ต้องช่วยสืบสานพระราชปณิธาน “สถานศึกษาคุณธรรม”

06 พ.ย. 2017
1989

วันที่ 5 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โดย ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าวต่อผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ปกครอง ลูกหลานนักเรียน ว่า ขอได้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธาน “สถานศึกษาคุณธรรม” หลักปรัชญาทางความคิดครูสร้างศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ไปสร้างชาติ หลักคำสอนพระราชทาน ครูรักเมตตากรุณาศิษย์ ศิษย์เคารพรักเชื่อฟังครู สถานศึกษานั้นย่อมปรากฏผลลัพธ์ทางการบริหารการศึกษาในเชิงบวกและสร้างสรรค์อย่างแน่นอน รวมถึงเรื่องการขับเคลื่อนโครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่ง

นอกจากนั้น รมช.ศธ. กล่าวอีกด้วยว่า “หัวหน้าองค์กรยังต้องเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สุดของสถานศึกษา ที่จะเป็นทั้งกำลังใจและแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับผู้คนในองค์กร ครูอาจารย์ ตลอดจนศิษย์ทั้งหลาย หากประเมินผลออกมาเป็นเชิงบวก องค์กรทั้งองค์กรย่อมเดินหน้าสู่ทิศทางเดียวกันนั้นเป็นส่วนใหญ่ แต่หากผลเป็นลบย่อมยังผลให้บุคคลอื่นๆ เกิดความท้อแท้ (Discouragement) ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาองค์กร ขอให้ลูกหลานนักเรียน รร.แก่นนครวิทยาลัยเป็นอีกสถานศึกษาสำคัญของชาติ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ว่าด้วยความเป็นนักการศึกษาที่ดี การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความรู้-รัก-สามัคคี และความเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา เป็น ‘เข็มทิศชีวิต’ ที่จะนำพาทั้งตนเอง โรงเรียน องค์กร และสังคมสู่ความเจริญและพัฒนาการทางการศึกษาที่เป็นเลิศ”