วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ เอไอเอส จับมือ สค. หวังเพาะวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล

เอไอเอส ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิด “ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล” ให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอไอเอส “Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนภาครัฐ มุ่งหวังให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชน

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่า เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ เอไอเอส ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับรากฐานของประเทศใน 4 ด้าน คือ สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา และ ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Start Up) เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“เอไอเอส และ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการจัดทำโครงการ“ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีสาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจรายย่อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาสและครอบครัวมีฐานะยากจน ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างอาชีพ ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ” นางวิไลฯ กล่าว

เอไอเอส มองเห็นโอกาสที่จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและสตรีที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการตลาดออนไลน์ และการให้คำปรึกษาธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการทำตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้า และลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ยังสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในเครือข่ายผู้ประกอบการของศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจในการมุ่งหวังให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในเครือข่าย ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและมีความยั่งยืนในอนาคต โดยมีความตั้งใจในการนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการให้ทุกภาคส่วนที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดเป็นองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่สู่สังคมความเข้มแข็งตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

“การลงนามบันทึกข้อตกลง และเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯ ในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ถือเป็นหน่วยงานนำร่องที่จะทำให้องค์ความรู้ด้านดิจิทัลไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นายเลิศปัญญาฯ กล่าว

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัลแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิต เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่ายในชุมชน เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจในชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ รวมถึงประชาชน และกลุ่มสตรีที่ประกอบธุรกิจภายในชุมชน สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพให้กลุ่มอาชีพได้รู้เท่าทันยุคดิจิทัล และสามารถแข่งขันในตลาดได้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และภารกิจปัจจุบันของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ที่มีภารกิจในการให้ความรู้ด้านอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา

ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล ถือเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชารัฐ และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเริ่มตันพัฒนาหรือต่อยอดการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลต่อไปอย่างยั่งยืน