วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

9 หน่วยงานตกลงร่วมมือ พิทักษ์ดอยสุเทพ ภัยมาร่วมมือกันขจัด

27 ก.ย. 2017
1764

วันที่ 26 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยทั้ง 9 หน่วยงาน มีเจตนารมณ์พร้อมกับร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเฝ้าระวังสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กำหนดจัดตั้งขึ้น ณ บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ทั้ง 9 หน่วยงานยังตกลงกันที่จะสนับสนุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังจะมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งทางด้านกำลังคน เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ทั้งนี้ MOU ยังระบุอีกว่า ทั้ง 9 หน่วยงานจะสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระงับยับยั้งเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือในการเข้าระงับยับยั้งเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติฯ และเมื่อภัยสิ้นสุดลงแล้วจะมีการรายงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้วางแผนการป้องกันเหตุที่อาจมีขึ้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ทั้ง 9 หน่วยงานพร้อมที่จะร่วมมือในการสร้างความยั่งยืนเพื่อการป้องกันเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ด้วยการบูรณาการทำงานภาครัฐทุกหน่วยงาน พร้อมกันการร่วมมือในการจะแสวงหาภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อความร่วมมือในการเฝ้าระวังและหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย