วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

“ครูรักเด็ก เด็กรักครู หัวใจทางการศึกษา”…ปนัดดา…ยกศาสตร์พระราชาย้ำให้ครูร่วมขับเคลื่อน

23 ก.ย. 2017
3378

รมช.ศธ.ปนัดดา พบปะบุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี กล่าว “พระราชปณิธาน ครูรักเด็ก เด็กรักครู หัวใจทางการศึกษา”

วันที่ 23 ก.ย. 60 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. ได้รับเชิญจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และจังหวัดราชบุรี พบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมให้การตอนรับ

รมช.ศธ.ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษากับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค” ในโอกาสนี้โดยกล่าวขอให้ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามพระราชปณิธานถวายเป็นพระราชกุศล โดยมองว่าเมื่อสังคมกอปรด้วยหลักศีลธรรมจรรยาอันดี ข้อปัญหาอื่นๆ จะได้รับการแก้ไขคลี่คลายให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

นอกจากนั้นแล้ว ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวต่อครูอาจารย์ถึงคุณลักษณะของลูกหลานเยาวชนที่สังคมพึงประสงค์เพื่อประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยมีใจความตอนหนึ่ง ว่า เยาวชนที่ดีจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ กล่าวคือ จะต้องมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศชีวิตในการดำเนินชีวิต มีกรอบกำหนดการกระทำความดี ความเสียสละ เพื่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม เมื่อครูอาจารย์รักเมตตากรุณาเด็ก เด็กเคารพรักครูอาจารย์ ไม่มีสังคมใดในโลกโดยไม่มีข้อยกเว้นจะไม่ประสบความสุขความสำเร็จ

การยึดมั่นในหลักคุณธรรม ลูกหลานเยาวชนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าผู้คนในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทำให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว สังคมมีความมั่นคง และผู้คนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุข

การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ไม่แบ่งแยกหรือแตกแยก เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ยึดมั่นหน้าที่พลเมืองอันดี ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่กล่าวคำเท็จ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตัวสังคมนั้นๆ ย่อมจะเป็นสังคมอันพึงประสงค์ของคนทุกคน

“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจของสังคมและสถานศึกษาคุณธรรม เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญที่สุดของทุกชาติ ทุกศาสนา และทุกสังคม หากครูอาจารย์มุ่งมั่นช่วยกันอบรมบ่มสอนให้ศิษย์ทุกคนยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักคุณธรรมประจำใจ มีครูอาจารย์เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ยั่งยืน สังคมจะมีแต่ความสุข มีความโปร่งใส และเกิดพัฒนาการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่ปัจจุบันเรียกว่า ความสำเร็จหรือกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ หรือ 4.0 Strategy” รมช.ศธ. กล่าว