วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ย้ำทุกฝ่ายเร่งสร้างเยาวชนต้นแบบ 4.0 “ปนัดดา” คุยคนวงการศึกษานครปฐม

21 ก.ย. 2017
1998

นที่ 21 ก.ย. 60 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ 4.0 และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเยาวชน 4.0’ แก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.นครปฐม ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ณ หอประชุมอาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งว่า ความสำเร็จในความมุ่งมั่นเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบ 4.0 พื้นฐานสำคัญที่สุด คือ การติดตามประเมินผลในทุกเรื่องต่อการขวนขวายศึกษา กฎระเบียบ การวิจัยพื้นฐานปัญหาสังคม การสังเคราะห์ กระบวนการมีส่วนร่วม ต้องสามารถอธิบายได้ในเรื่องหนึ่งๆ อย่างปราศจากข้อกังขาและมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม

“…เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ เยาวชน หมายถึง คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่มีพลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตแทนผู้ใหญ่ในวันนี้ บุคลิกภาพสำคัญเป็นอันดับแรกของความเป็นนักการศึกษา คือ จะต้องมีความสุขุมรอบคอบ มีความเพียร และไม่ใจร้อนกระทำการสิ่งใดๆ ที่จะกลายเป็นความบกพร่องหรือความผิดพลาด…” รมช.ศธ. กล่าวถึงพัฒนาการทางการศึกษาอันจะช่วยเสริมสร้างบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

“สำหรับการก้าวเดินสู่เยาวชนต้นแบบ 4.0 ได้แก่ : ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ มีความรอบรู้ทางวิทยาการแตกฉาน การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความถูกต้อง มีความไพเราะ เคารพสิทธิเสรีภาพและรู้จักการให้เกียรติ ไม่เอาเปรียบไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ที่มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่คิดหรือกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยปราศจากเหตุและผลอันควรดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคมเพื่อให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความรักสมัครสมาน รู้รักสามัคคี”รมช.ศธ. กล่าว