วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เวทีประชาคม “เวย์ อ๊อฟ ไลฟ์” หลายท้องที่จัดเพื่อน้อมถวาย

เวทีประชาคม “พอเพียง” …………. ชุดปฏิบัติการประจำ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดย นายฌณดิษ สุวรรณ์ธร กำนันตำบลสันมหาพน และนายอดุลย์ อาศนะ ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 3 พร้อมด้วย ประชาชนบ้านสันมหาพน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านคุณธรรม โดยจะนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นเดียวกับ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เปิดเวทีลักษณะเดียวกัน เวที เวย์ อ๊อฟ ไลฟ์ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อความมั่งคงของชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ