วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“ทำงานมีคุณธรรมพบแต่ความสำเร็จ” ปนัดดา แนะน้องๆ ปลัดอำเภอ รุ่น 228

วันที่ 15 ก.ย. 60 ที่ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมของผู้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน” แก่โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 228

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งว่า “…คุณลักษณะพิเศษทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้เป็นข้าราชการ ที่โดยธรรมชาติต้องมีมากและครบถ้วนมากกว่าใครๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น พื้นฐานการทำความเข้าใจง่ายๆ ที่ถือเป็นคำสอนจากข้าราชการในอดีต เช่นใครใช้วาจาหยาบคาย ด่าว่า เราผู้เป็นข้าราชการจะไม่ตอบโต้ด้วยวาจาเช่นนั้นเป็นอันขาด แต่ต้องพูดจากันด้วยเหตุและผล รักษาอัตลักษณ์ของผู้เป็นข้าราชการเข้าไว้ ไม่ใช่ไปพูดจาหยาบคายตอบโต้ ที่มีแต่จะเสื่อมเสียชื่อ อีกประการสำคัญ คือ ข้าราชการจะมีความสำนึกด้านคุณธรรมเป็นพิเศษ เหมือนกับที่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเคยพร่ำเพียรสอนเราไว้ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะที่เป็นความดีงามแก่ชีวิตตนและผู้คนพลเมือง ที่ข้าราชการแต่ละผู้แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดันบุคคลให้กระทำความดี อันจะช่วยเร่งรัดให้กระทำการใดๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งเรื่องความเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ยึดมั่นหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และการมีระเบียบวินัย…”

คุณธรรมที่เป็นปัจจัยนำสู่การกระทำความดีในทุกๆ โอกาสที่สามารถกระทำได้ อันจะช่วยเร่งรัดให้การกระทำใดๆ เพื่อองค์กรและสังคมเกิดความสำเร็จ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน คุณธรรมจริยธรรมประการสำคัญของผู้มีหน้าที่ในบ้านเมือง คือ ความรับผิดชอบ ความสำนึกในหน้าที่ ความกตัญญูกตเวทิตา และความไม่หลงลืมตัว หรือการใช้อำนาจโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจ

คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งหมายถึงการรำลึกถึงคุณงามความดีงามของบรรพชน หรือบุคคลใดที่เราเคารพรักและนับถือ ที่จะเป็นข้อเตือนใจให้กระทำการใดๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ ความมีสติรอบคอบ ไม่ผลีผลาม ไม่พลั้งเผลอ และมุ่งมั่นตั้งจิตให้ดี

“…คุณธรรมที่ถือเป็นกำลังใจใหญ่หลวง โดยสำนึกตลอดเวลาว่า การทำความดี คือ ธรรมชาติของคนทุกคนและการกระทำ ในทางกลับกัน การกระทำความชั่ว คือ การฝืนธรรมชาติของบุคคล จงหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนั้น ความดีช่วยส่งเสริมให้การกระทำใดๆ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในทุกเรื่อง ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความตั้งใจจริง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความตรงต่อเวลา การสร้างงานคุณภาพที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เอารัดเอาเปรียบ และความไม่ทุจริตคดโกงแม้แต่สตางค์แดงเดียว ถือเป็นคำสอนที่บรรพบุรุษไทยสั่งสอนอบรมลูกหลานมาเพื่อหวังให้ได้ดี เป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ชาติบ้านเมืองและวงศ์ตระกูล วันนี้พี่ดีใจมากที่ได้พบกับน้องๆ ทุกท่าน ขอจงประสบความสำเร็จ เป็นที่รักและภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชน…” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว