วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

แม่วางเจ๋ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงวัย

11 ก.ย. 2017
2509

วันที่ 10 ก.ย.60 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญา “1 วันแห่งการเรียนรู้” และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัว โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง นายชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ นายนิวัตร บุญช่วย ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้สูงอายุกว่า 800 คน ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

นายนิวัตร บุญช่วย ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่วาง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุนครอบครัว ชุมชนได้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีที่สั่งสมไว้ไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม

 

“กิจกรรมวันนี้อยู่ภายใต้โครงการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยกันเองในรูปแบบชมรม ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุหลักการเกษียณอายุแล้ว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและส่งเสริมการอาชีพที่ครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต อีกทางด้วย” ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ กล่าว

มหกรรมแสดงผลงานส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญา “1 วันแห่งการเรียนรู้” และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ที่ต้องการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในอำเภอแม่วาง ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุและสร้างความตระหนักให้ครอบครัว ชุมชน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ อันจะส่งผลให้เกิดสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมในงานการการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา การถ่ายทอดภูมิปัญญา กาดหมั้วคัวฮอม การบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมสังคมผู้สูงวัย” และการบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย

ด้าน นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ขณะนี้สังคมไทยได้เข้าสู่สงคมผู้สูงอายุ โดยมีสถิติผู้สูงอายุเฉลี่ยร้อยละ 16 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี 2568 จะเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุขึ้นมากถึงร้อยละ 20 และสิ่งที่จะตามมาก็คือ การงบประมาณของประเทศที่ต้องจ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพให้ผู้สูงอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ปัญหาต่างๆ ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งปัญหาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนของประชากร ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง รวมทั้งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคม จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความตระหนักในการที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีความเข้มแข็ง

“การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ มีการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ที่สำคัญเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ เชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่า ผู้สูงอายุจะอยู่ในสังคมได้อย่างสุขกาย สบายใจ ด้วยว่าชีวิตในบั้นปลายยังมีคนเห็นความสำคัญ สามารถอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลายได้อย่างสมภาคภูมิ สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุว่ายังมีประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมได้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าว