วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

จอมทอง ซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย

ซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ……………….ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนง.ปภ.เชียงใหม่ อำเภอจอมทอง โรงพยาบาลจอมทอง เทศบาลจอมทอง สนง.ปภ.เชียงใหม่ สาขาฮอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมและให้ความรู้แก้บุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย และซ้อมแผนการจัดการอุปกรณ์ IMP/BCP เพื่อสร้างความเข้าใจในการจะรับมือภัย อันจะเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่