วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ”

31 ส.ค. 2017
5197

เปิดรับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ”… สมัครที่ไหนปฏิบัติงานที่นั่น

“ปวิณ” แจง จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ของเชียงใหม่ สมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

เริ่มแล้วสร้างพระเมรุมาศจำลอง ทั้งจังหวัดมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เลือกศูนย์ประชุมฯ เป็นพื้ันที่จัดสร้าง


วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๐ ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๙/ว๔๘๓๐ เวียงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งถึงการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยระบุว่า ให้จังหวัดและอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบรายละเอียดของโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และเชิญชวนให้ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทของงาน ทั้ง ๘ ประเภท ตามความถนัดและสมัครใจ โดยมีหลักการสำคัญคือ “ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจที่อำเภอไหน ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอนั้น”

ทั้งนี้ในรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภท ดังนี้ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวลาราชการ) แต่ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครได้ที่ พระลานพระราวังดุสิต สำนักงานเขต ๕๐ เขต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้นๆ ต่างจังหวัด รับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ๘๗๘ แห่ง และต่างประเทศ รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ๙๓ แห่

นอกจากนี้ผู้ที่จะสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ โดยผู้สมัครต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน มาด้วย นำสมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” (ถ้ามี)

สำหรับผู้สมัครเดิมที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”, บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ(แบ่งสีตามประเภทของงาน), ปลอกแขน

ส่วนผู้สมัครใหม่ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”, บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน) และเสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน

ทั้งนี้งานที่รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจนั้นมี 8 ประเภท ประกอบด้วย
๑. งานดอกไม้จันทน์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์
๒. งานประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ
๓. งานโยธา ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
๔. งานขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึง คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
๕. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน
๖. งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย
๗. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
๘. งานจราจร ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

ทั้งนี้ จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของพระราชทานระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ และ ๑๕๑๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๘

หนังสือสั่งการฉบับดังกล่าวยังระบุอีกว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยกำกับ ดูแล และอำนวยการด้วยตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในส่วนของนายอำเภอก็อาจมอบหมายให้ปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาเฉพาะกิจได้ด้วยเช่นกัน

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง จำนวน ๑ แห่งเท่านั้น เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยจัดสร้างภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

“ขณะนี้ในส่วนของพระเมรุมาศจำลองได้เริ่มการก่อสร้างแล้ว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาจะเข้ามาช่วยภารกิจต่างๆ ในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยแต่ละคนสามารถเลือกงานที่ถนัดเพื่อเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจได้เพียง ๑ ด้าน จากงานที่กำหนดไว้ ๘ ด้าน” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว