วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

“ปาย” รวมใจสร้างฝายมีชีวิต

“ปาย” รวมใจสร้างฝายมีชีวิต……นายธนกฤต  ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานก่อสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบราษฎรบ้านม่วงสร้อย ร่วมกับทหาร ป่าไม้ จิตอาสา และชาวอำเภอปาย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ในการก่อสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเป็นฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ ไว้ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง ตลอดจนเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน ป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝายมีชีวิตกั้นลำน้ำม่วงสร้อย หน้าฝายกว้าง 15 เมตร มีผู้มาเตรียมการก่อสร้างฝายจำนวน 150 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา