เชือด วอร์มอัพ กับ เริงเมือง เย้ยคำสั่ง คสช. ขายเหล้าให้เด็ก

19 ส.ค. 2017
2328

เมื่อคืนของวันที่ 13 ส.ค.60 นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการฯ จัดระเบียบสังคม อ.เมืองเชียงใหม่ นำโดย นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส อ.เมืองเชียงใหม่ นายพัฒน แสงลี ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมสมาชิก อส.อ. ทสปช.อ.เมืองฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงค์ฯ สภ.ช้างเผือก เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สมาชิก อส.จากกองร้อง อส.จ.เชียงใหม่ ที่ 1 เจ้าหน้าที่จาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองเชียงใหม่ ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียนสังคมในห้วงวันหยุดยาว 3 วัน ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยผลการปฏิบัติจากการเข้าตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ที่ได้มีคำสั่งปิดไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ ร้าน 7 พาวด์ ร้านบาร็อคโค ร้านฟรีกาย พบว่า ปิดให้บริการไปแล้ว

นอกจากนี้ยังเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ ร้าน WE DIDN’T LAND ON THE MOON SINCE 1987 หน้า YMCA ย่านสันติธรรม ต.ช้างเผือก พบว่าร้านปิดให้บริการ ร้านแมทบาร์ ย่านถนนห้วยแก้ว พบว่า ได้เปิดให้เป็นร้านชาบู ไม่มีจำหน่ายสุรา ซึ่งไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งปิดห้ามให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นได้เข้าตรวจ ตรวจร้านประชาชื่น บริเวณแจ่งศรีภูมิ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ต่อมาเข้าตรวจ ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ พบนักท่องเที่ยวดื่มกินประมาณ 300 คน กำลังเต้นกันสนุกสุดเหวี่ยง โดยไม่มีการลดแสง เสียง แต่อย่างใดทั้งสิ้นในขณะชุดจัดระเบียนสังคม อ.เมืองเชียงใหม่ เข้าทำการตรวจ ในจุดบริการที่เป็นโซนที่ดิสโกเธคซึ่งอยู่ด้านในของร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ตรวจพบผู้มีเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี 1 ราย กำลังยืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับกลุ่มเพื่อน จึงได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ดูแลร้าน จำหน่ายสุราให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดี หลังจากที่จับกุมได้มีชายคนหนึ่งอ้างเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่โทรศัพท์มาขอให้ชุดจับกุมปล่อยตัวเพราะกลัวถูกสั่งปิด 5 ปี แต่ชุดจับกุมไม่ยอมและยืนยันส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในเวลา 01.20 น. ของเช้าวันที่ 13 ส.ค.60 กำลังเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมฯ ได้เข้าตรวจสถานบันเทิงย่าน 12 ห้วยแก้ว พบมีกลุ่มวัยรุ่น 8 คน นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้า ร้านเริงเมือง จึงขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน พบว่าไม่พกบัตรประจำตัว 4 ราย จึงเปรียบเทียบปรับ พร้อมกันนี้ยังพบว่าผู้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 2 ราย นั่งดื่มอยู่ด้วย จึงแจ้งข้อหากับผู้ดูแลร้าน ในฐานความผิด เปิดบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมกับควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้การจับกุมร้านทั้ง 2 เป็นการปฏิบัติการนโยบายการจัดระเบียนสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
โดยในข้อ ๔ ของคำสั่ง คสช.ฉบับดังกล่าวระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ (๒) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (๓) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ (๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน
ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาตก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี
ภายใต้บังคับตามข้อ ๖ กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก
ในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการหรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อกำหนดการออกใบอนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามวรรคหก ให้นำมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใช้บังคับ.