1.7 พันล้านบาท สภา อบจ.เชียงใหม่ โหวตผ่าน

1.7 พันล้านบาท สภา อบจ.เชียงใหม่ โหวตผ่าน
จัดเต็ม!!! กว่า 60 ล้านบาทให้เลือกตั้ง คาดปี 61 ได้หย่อนบัตรชัวร์

สภา อบจ.เชียงใหม่ เคาะแล้วงบประมาณ ปี 2561 กว่า 1.7 พันล้านบาทโหวตผ่านวาระแรกฉลุย พร้อมตั้งงบกว่า 60 ล้านบาท สำหรับการเลือกตั้ง เชื่อการหย่อนบัตรเป็นไปตามโรดแมป สมาชิกตั้งข้อสังเกตงบสำหรับการเกษตรตั้งไว้กระจ่อยร่อย ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมด อบจ.เชียงใหม่ลุกแจงติดข้อกฎหมายเพียบ ทั้งไม่เปิดช่องให้ทำ สตง.มีความเห็นแย้ง และงานซ้ำซ้อนกับหน่วยราชการอื่น นัดอีกที 21 ส.ค.60 รอบแปรญัตติ

ที่ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ คือเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ส.อบจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน แจ้งลาประชุมด้วยภารกิจส่วนตัว 6 คน ด้านฝ่ายบริหาร นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงการเสนอร่างงบประมาณ

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ แถลงงบประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อประธานสภาและสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ว่า อบจ.เชียงใหม่ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาฯ โดยขอชี้แจงให้ทราบถึงสภานะการคลัง การบริหารงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย.60 อบจ.เชียงใหม่ มีสถานะการเงิน 6 รายการดังนี้ เงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 1,988,153.740.82 บาท เงินสะสม 738,406,004.54 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 786,185,829.17 บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 8 โครงการ 16,760,894.13 บาท รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 17 โครงการ 158,641,000.00 บาท และเงินกู้คงค้าง 161,957,633.16 บาท

สำหรับการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบด้วยรายรับจริง จำนวน 1,533,241,872.37 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 313,713,847.19 บาท รายจ่ายจริง 1,304,076,548.27 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 312,380,634.66 บาท และมีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 441,771,088.97 บาท

ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 1,747,380,000 บาท แยกเป็น รายได้จากหมวดภาษีอากร 85,000,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41,350,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,653,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 607,000 บาท หมวดรายได้จากทุน 150,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร 1,182,500,000 บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 397,120,000 บาท
“การประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งไว้ทั้งสิ้น 1,747,380,000 บาท โดยจำแนกเป็นแผนงานการใช้งบประมาณไว้ทั้งสิ้น 4 ด้าน 11 แผนงาน ประกอบด้วย ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 266,504,410 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 39,300,440 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา 196,849,250 บาท แผนงานสาธารณสุข 312,000,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,973,210 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 117,822,300 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 63,933,400 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 114,970,900 บาท ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 433,270,740 บาท แผนงานการเกษตร 1,100,000 บาท และด้านการดำเนินงานอื่น ประกอบด้วย แผนงานงบกลาง จำนวน 188,655,350 บาท” รองนายก อบจ.เชียงใหม่ แจง

เสร็จสิ้นการอ่านคำแถลงงบประมาณ นายจีรเดช จีแดง ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ ได้เปิดโอกาสให้ ส.อบจ.เชียงใหม่ ได้อภิปรายประกอบการพิจารณาในวาระแรก วาระการรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 มี นายบุญธรรม บุญหมื่น ส.อบจ.สารภี เขต 2 อภิปรายในหลายประเด็นโดยตั้งข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานเกษตรที่ อบจ.จัดสรรไว้เพียงแค่ 1,100,000 บาท เท่านั้นซึ่งหากเทียบกับงบประมาณประจำปี 2561 ของ อบจ.เชียงใหม่ ทั้งจำนวนแล้ว แผนงานเกษตรมีแค่ร้อยละ 0.063 ของงบประมาณเท่านั้น ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ทั้ง 25 อำเภอที่ อบจ.เชียงใหม่ ให้บริการอยู่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

นอกจากนี้ ส.อบจ.สารภี เขต 2 ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า มีหลายโครงการในระบุในรายละเอียดการใช้งบประมาณซึ่งอยากให้มีการชี้แจงการจะใช้เงินงบประมาณ อาทิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด จัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้ 5 ล้านบาท โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท ประเด็นมีอยู่ว่างบประมาณเกี่ยวกับทั้ง 2 เรื่องนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีการจัดสรรไว้มากน้อยเพียงใด อีกประเด็นสำหรับทั้ง 2 โครงการนี้ อบจ.เชียงใหม่ คาดได้หรือว่าในปี 2561 นี้จะมีการเลือกตั้งทั้ง สส. สว. และ ผู้บริหาร/สมาชิก อบจ.เชียงใหม่

ในส่วนของฝ่ายบริหาร นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ชี้แจงต่อสภาฯ ว่า ในแผนงานเกษตรที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีน้อยมาก สืบเนื่องจาก อบจ.เชียงใหม่ มีข้อจำกัดในการจะจัดสรรงบประมาณให้แก่งานเกษตร สรุปได้ 3 ประการ คือ ระเบียนข้อกฎหมายไม่เอื้อให้ตั้งงบประมาณให้แก่งานเกษตร อย่างเช่นวันนี้ราคาลำไยตกต่ำมาก อบจ.ไม่สามารถจะใช้เงินสะสมไปช่วยเหลือราคาลำไยได้เลย ประการที่ 2 บางเรื่องที่ อบจ.เชื่อว่าจะดำเนินการได้ แต่ สตง.แจ้งมาว่า “น่าจะไม่ถูกต้อง” ซึ่งก็ต้องมีการทบทวน ส่วนข้อจำกัดประการที่ 3 คือ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่นซึ่งจะดำเนินการไม่ได้ โดยเฉพาะงานเกษตรมีส่วนราชการเป็นจำนวนมารับผิดชอบโดยตรง ส่วนงานอื่นที่ดำเนินการได้อย่างเช่นงานด้านการศึกษาที่ อบจ. ดำเนินการและทุ่มเทให้อย่างมาก เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องให้สามารถดำเนินการได้นั่นเอง รวมทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

“ส่วนเรื่องการเลือกตั้ง สส. สว. ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ 5 ล้านบาท และการเลือกตั้ง ผู้บริหาร ส.อบจ.เชียงใหม่ ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท นั้น มีเหตุผลว่า อบจ.เชียงใหม่ คิดว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คำว่าแน่นอนก็มาจากโรดแมปต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งหากไม่ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ก็จะมีเงินสำหรับการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องจัดสรรงบประมาณไว้ ส่วนการเลือกตั้ง สส. สว. แม้ว่าจะไม่ใช่ภารกิจของ อบจ.เชียงใหม่ แต่ที่ผ่านมามีการร้องขอให้มีการสนับสนุนจาก กกต.จังหวัด กกต.ส่วนกลาง เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งขอผ่านมาทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง อบจ. ก็ต้องดำเนินการให้ โดยงบประมาณทั้ง 2 โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้การจัดสรรไว้ยังใกล้เดียงกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา” นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ แจง

ที่สุด นายจีรเดช จีแดง ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ สั่งให้มีการลงมติในวาระแรก วาระรับหลักการ ซึ่งผลการลงมติมี ส.อบจ.เชียงใหม่ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 37 คน งดออกเสียง 4 คน พร้อมกันนี้ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิก อบจ.ยื่นคำแปรญัตติระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.60 ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ อบจ.เชียงใหม่ และกำหนดวันพิจารณาคำแปรญัตติในวันที่ 21 ส.ค.60.