วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนคุณธรรม “ม.ล.ปนัดดา” ย้ำ 5 กรอบคิดช่วยกันเคลื่อน

18 ส.ค. 2017
2091

โรงเรียนคุณธรรม “ม.ล.ปนัดดา” ย้ำ 5 กรอบคิดช่วยกันเคลื่อน
“พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม”

วันที่ 17 ส.ค. 60 หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังบัณฑิตศึกษา” แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ และพัฒนา ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ มากกว่า 250 ผลงาน และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังบัณฑิตศึกษา ให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยเน้นย้ำให้รับรู้รับทราบแนวทางที่รัฐบาลได้ประกาศไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ต่อจากนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะกับผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘โรงเรียนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท’ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ให้เกิดเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยเน้นย้ำให้น้อมนำพระราชดำรัส หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มาปรับใช้เกิดการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเด็กดี รัก เคารพ พ่อแม่ และครู อาจารย์ รวมถึงมีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม ลูกหลานชาวไทยจะได้น้อมนำพระราชจริยวัตรและแนวพระราชดำริมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินวิถีชีวิต เพื่อให้มีความเจริญ เราปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้มีความรักและความผูกพันต่อผู้เป็นพ่อและแม่ของแผ่นดิน และทำความดีเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่เกิดและที่อยู่อาศัยมาด้วยความสุข การดำเนินชีวิตก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมทั้งให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ นำกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง, ความกตัญญู, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความรับผิดชอบ, และอุดมการณ์คุณธรรม มาปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา นำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม