วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ชักหน้าไม่ถึงหลัง!!! รพ.ดอยสะเก็ดจัดทอดผ้าป่า หาเงินซื้อยา

18 ส.ค. 2017
2032

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางด้านงบประมาณ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2509 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้พร้อมรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ

ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่องของงบประมาณที่ใช้บริการประชาชนทั่วไป ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการระดมปัจจัย โดยการทอดผ้าป่าสมทบทุน มีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับข้าราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจทุกด้านทุกสาขา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดต่อไป.